Chuyên mục: blog

Chiến lược khác biệt hoá thương hiệu trong cạnh tranh

Một sự khác biệt hoá thành công sẽ làm cho đối thủ cạnh tranh không thể sao chép được. Để thành công bạn phải nghĩ xa hơn lợi ích cốt lõi của sản phẩm. Lợi…

“Chiến lược khác biệt hóa” hay chỉ là “Khác biệt hóa”?

Những khác biệt hóa giúp tạo dựng nên một thương hiệu mạnh, đều mang tầm chiến lược hoặc xuất phát từ nền tảng của chiến lược cạnh tranh đúng. Gần 15 năm về trước, khi…

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU)

KHÁI NIỆM VỀ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU Định vị Thương hiệu là sự xác lập một vị trí khác biệt và độc đáo của thương hiệu “bám rễ vào tâm trí khách hàng mục tiêu”. Một…

QUY TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Quy trình 10 bước cơ bản Xây dựng và phát triển thương hiệu dành cho Doanh nghiệp  (Trích dẫn tài liệu đào tạo Chiến lược Thương hiệu – ThS. Đặng Thanh Vân) Xây dựng thương hiệu là…